INFO

 • Donghua Title: Quanzhi Fashi 全职法师
 • Produced by: Tencent Penguin Pictures, China Literature Limited, Shanghai Foch Film and TV Culture Investment
 • Air date: Sep 2, 2016 to Nov 4, 2016
 • Episodes: 12
 • Season(s): 6
 • Opening Theme: "Juedi Chongsheng (绝地重生)" by czt
 • Ending Theme: "Bianjie (边界)" by Yun no Qi (云の泣)

SYNOPSIS

The aloof high schooler Mo Fan has found himself in a universe similar yet distinctly different from his own mundane one; it's a place where magic has replaced the essence of science. Here, the most capable students are taught to master the wonders of spellworking to fend off large devastating beasts that lurk in the forests surrounding the city.

Like his previous life, Mo Fan remains the son of a poor laborer and the older step-brother to a crippled sister. Despite these disadvantages, he dreams of attending a magic school to become a magician—a highly respected and lucrative trade—in order to repay his father for his hard work.

Mo Fan is accepted into a renowned magic institution. However, rumors spread about his poverty and lack of magical ability, labeling him as the laughing stock of the school. Nonetheless, Mo Fan manages to harness not only the powerful fire element, but also the rare lightning element! Now armed with dual abilities, what dangerous encounters will the versatile mage face?


VOICE ACTOR/ACTRESS: (Character: voiced by)

First Season

 • Mo Fan : Heishi Ren
 • Ye Xinxia : Ghost Moon
 • Mu Ningxue : Vinegar
 • Zhang Xiaohou : Shen Dawei
 • Mu Bai : Zhao Lu
 • Zhao Kunsan : Ke Muqing
 • Mu He : Xie Tiantian
 • Yu Ang: Xia Lei
 • Mo Jiaxing : Su Xin
 • Xue Musheng: Xia Lei
 • Tang Yue : Feng Junhua
 • Mu Zhuoyun : Wang Yuhang
 • Zhan Kong : Bian Yunpeng
 • He Yu : Turtle Girl
 • Zhou Min : Xin Yue
 • Xu Zhaoting : Wang Zi
 • Wang Sanpang: Bian Yunpeng
 • Bai Yang: Guo Hongbo
 • Luo Yunbo: Xie Tiantian
 • Mo Qing: Qi Tianyi
 • Deng Kai: FOXMAN
 • President Zhu: Bian Yunpeng
 • Xu Dahuang: Wang Yuhang
 • Fat Stone: FOXMAN
 • Xiao Ke : Wan Su Wan
 • Li Wenjie: Ke Muqing
 • Guo Caitang : Qi Tianyi
 • Yang Zuohe: Gao Qichang
 • Xu Bing: Wang Yuhang

Second Season

 • Mo Fan: Heishi Ren
 • Ye Xinxia: Ghost Moon
 • Mu Ningxue: Vinegar
 • Zhang Xiaohou: Shen Dawei
 • Mu Bai : Zhao Lu
 • He Yu : Turtle Girl
 • Tang Yue : Feng Junhua
 • Zhan Kong : Bian Yunpeng
 • Lin Yuxin : Yang Ou
 • Xu Dahuang: Liu Beichen
 • Mu Zhuoyun : Liu Beichen
 • Zhao Kunsan : Ke Muqing
 • Mu He : Xie Tiantian
 • Mo Jiaxing : FOXMAN
 • Zhou Min : Liu Shishi
 • Zhang Yinglu : Cool down
 • Yu Ang: Xia Lei
 • Xue Musheng: Xia Lei
 • President Zhu: Bian Yunpeng
 • Deng Kai: FOXMAN
 • Xu Zhaoting : Wang Zi
 • Wang Sanpang : Bian Yunpeng
 • Bai Yang: Guo Hongbo
 • Yang Zuohe: Gao Qichang
 • Officer Cheng: Meng Xianglong
 • Pan Lijun: Weng Yuan
 • Fat Stone: FOXMAN
 • Xiao Ke : Su Wan
 • Li Wenjie: Ke Muqing
 • Guo Caitang : Mu Fei
 • Jia Qian: Cold Spring
 • Deacon in Blue: Xie Tiantian
 • Wind Teacher: Mushroom
 • Teacher A: Mu Fei
 • Teacher B: Bian Yunpeng
 • Refugee A: busy tone
 • Refugee B: Mushrooms
 • Refugee C: Guo Hongbo

Third Season

 • Mo Fan: Heishi Ren
 • Ye Xinxia : Ghost Moon
 • Tang Yue : Feng Junhua
 • Mo Jiaxing : FOXMAN
 • Lingling : Su Wan
 • Zhao Manyan : Zhao Lu
 • Xu Zhaoting : Wang Zi
 • Zhang Lulu : Cool down
 • Zhang Xiaohou: Shen Dawei
 • Yu Ang: Xia Lei
 • Dean Xiao: Bian Yunpeng, Yuan Guoqing
 • Mu Nujiao : Weng Yuan
 • Ai Tutu : Su Wan, KIYO, Fourteen
 • Bai Tingting : Fourteen, Mu Fei
 • Yu Ang: Xia Lei, KIYO
 • Professor Shi: Bian Yunpeng
 • Chaohe: Cao Zhen
 • Guo Liyu: Gao Qichang
 • Qin Xiaomian: Bo Meng
 • Old Man Bao: Wang Yuhang
 • Luo Song: Meng Xianglong
 • Shen Mingxiao: Gao Qichang
 • Bai Zangfeng: Liu Sanmu, Liu Shengbo
 • Zheng Bingxiao: Lu Shujun
 • Song Xia : Weng Yuan
 • Vinegar: Vinegar
 • Oriental Jun: Xiaoxin
 • Pan Xiong: Xu Zongzhe
 • Miss Pearl Tower Lobby: Busy Sound
 • Yang Dahai: Zhao Yang
 • Gu Han: Xia Lei
 • Zhang Pinggu: Xie Tiantian
 • Haidafu: Xu Zongzhe
 • Wang Liting: Liu Yijia
 • Yang Yi: Cultivating Fate
 • Li Junwei: Wang Yuhang
 • Zhuang Lifeng: Bian Yunpeng
 • Professor Lai: Xu Zongzhe
 • Zhou Zhenghua: Zou Liang
 • Jiang Yunming: Zhang Pei
 • Teacher of History Department: Bian Yunpeng
 • Female Director of the Department of Light: Yang Ou
 • Luo Song's housekeeper Lao Li: Zhao Yang
 • Hunter Assistant: Zhao Yang
 • Xi Ming: Zhang Pei
 • Demon man: wind sleeves
 • Scaled male demon: Gao Qichang
 • Scaleskin Demon Mother: Fourteen
 • Liang Yujie: Liu Beichen
 • Academician Li: FOXMAN
 • Jia Wenqing: Yang Ou
 • Xiaotong: busy tone
 • Nannan: Xiaonuan
 • Female agent: Weng Yuan
 • Female Technicians: Fourteen
 • Bald Captain: Bian Yunpeng
 • Girl with heavy makeup: busy tone
 • Girl with melon face: KIYO
 • Costume girl: Weng Yuan
 • Girls with ponytails: Xiao Wu
 • mother: busy tone
 • Child: Xiaonuan
 • Driver: Xia Lei
 • Deacon in Blue: Xie Tiantian

Fourth Season

 • Mo Fan: Heishi Ren
 • Mu Ningxue: Vinegar
 • Tang Yue: Feng Junhua
 • Ye Xinxia: Ghost Moon
 • Lingling: Su Wan
 • Old Man Bao: Wang Yuhang
 • Zhao Manyan: Li Yuantao
 • Mu Nujiao: Turtle Girl
 • Ai Tutu: Qian Kun
 • Xu Zhaoting: Wang Zi
 • Zhang Lulu: Xiaozheng
 • Bai Tingting: Weng Yuan
 • Zhan Kong: Bian Yunpeng
 • Lu Nian: Gao Qichang
 • Yu Ang: Xia Lei
 • clue character
 • Zhang Xiaohou: Shen Dawei
 • President Xiao: Yuan Guoqing
 • Tang Zhong: Zhao Yang
 • Bai Zangfeng: Liu Shengbo
 • Luo Song: Meng Xianglong
 • Song Xia : Kiyo
 • Shen Mingxiao: Cao Zhen
 • Zheng Bingxiao: Ajun
 • Lu Zhenghe: Ke Muqing
 • Xu Dalong: Cao Zhen, Zhao Yang (from episode 7)
 • Liao Mingxuan: Wind Sleeves
 • Peng Liang: Cultivating Fate
 • Jingjing : Vila
 • Zhao Mingyue : Little Witch
 • Ming Cong: Xiao Xin
 • Xiaofeng: Yunfan
 • Jiang Yi : Weng Yuan

other

 • Fu Tianming: Peng Xiaopang
 • Jia Wenqing: Zhao Yang
 • Nighthawk: Xie Tiantian
 • Songhe: Fu Chong
 • Gu Han: Xia Lei
 • Qiu Yuhua: Xu Zongzhe
 • Lu Yiming: Peng Xiaopang
 • Xiao Jinhe: Wan Wan
 • Zhang Bing: Luo Piliang
 • Li Wang: Xiaoxin
 • Hui Yi (Li Tong): Zhang Pei
 • Ash 2: Zhao Yang
 • Grey Three: Shen Dawei
 • Gray Four: Cultivating Fate
 • Gray Five: Peng Xiaopang
 • Miss lobby: busy tone
 • Haidafu: Xu Zongzhe
 • Wang Liting: Luo Piliang
 • Zhou Zhenghua: Luo Piliang
 • Zhuang Lifeng: Bian Yunpeng
 • Guan Yi: Zhao Yang
 • Acne: Little Witch
 • Li Junwei: Xiaoxin
 • Liang Yujie: Liu Beichen
 • Coquettish man: wind sleeves
 • Deacon in Blue: Xu Zongzhe
 • Female Director of the Department of Light: Yang Ou
 • Shadow boy: Xiaoxin
 • Girls with whips: busy tone
 • Guards: Wang Yuhang, Ajun
 • Others: Xiao Zheng

Season Five

 • Mo Fan: Heishi Ren
 • Mu Ningxue: Vinegar
 • Liman: Xiaozheng
 • Mu Zhuoyun , Fat Boss: Wang Yuhang
 • Zhang Xiaohou: Shen Dawei
 • Red Bird: Wind Sleeves
 • Qiu Xin, Daniel, Zhu Meng: Xu Zongzhe
 • Zhao Ji, Dasheng, Ming Kuo: Peng Xiaopang
 • Zhankong, Erniu, Mr. Lu: Liu Beichen
 • Huang Zhuosi: Xiaoxin
 • Dongfang Ming, Liang Dachui: different
 • Chen Yunqi, Little Mo Fan: busy tone
 • Survey Captain: Ajun
 • Wu Jingping, Dajin: Gao Qichang
 • Heart Summer: Ghost Moon
 • Tang Yue: Feng Junhua
 • Liu Yilin: Lu Shujun
 • Black Feather: Ke Muqing
 • Liu Zhongming: Yu Xiaoxu 

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.