CHINESE

为什么总能感受生命旋律
为什么风霜雪雨始终不渝
为什么心中的界碑永远耸立
为什么浩瀚疆域坚强无比
为什么面对艰险无所畏惧
为什么梦想变得如此清晰
为什么初心不忘如此美丽
为什么绿水青山生生不息
千言万语 汇成一句
因为有你 因为有你
千言万语 汇成一句
因为有你 因为有你
为什么面对艰险无所畏惧
为什么梦想变得如此清晰
为什么初心不忘如此美丽
为什么青山绿水生生不息
千言万语 汇成一句
因为有你 因为有你
千言万语 汇成一句
因为有你 因为有你
千言万语 汇成一句
因为有你 因为有你
千言万语 汇成一句
因为有你 因为有你


PINYIN

wéi shí me zǒng néng gǎn shòu shēng mìng xuán l锟斤拷
wéi shí me fēng shuāng xuě yǔ shǐ zhōng bù yú
wéi shí me xīn zhōng dí jiè bēi yǒng yuǎn sǒng lì
wéi shí me hào hàn jiāng yù jiān qiáng wú bǐ
wéi shí me miàn duì jiān xiǎn wú suǒ wèi jù
wéi shí me mèng xiǎng biàn dé rú cǐ qīng xī
wéi shí me chū xīn bù wàng rú cǐ měi lì
wéi shí me lǜ shuǐ qīng shān shēng shēng bù xī
qiān yán wàn yǔ   huì chéng yī jù
yīn wéi yǒu nǐ   yīn wéi yǒu nǐ
qiān yán wàn yǔ   huì chéng yī jù
yīn wéi yǒu nǐ   yīn wéi yǒu nǐ
wéi shí me miàn duì jiān xiǎn wú suǒ wèi jù
wéi shí me mèng xiǎng biàn dé rú cǐ qīng xī
wéi shí me chū xīn bù wàng rú cǐ měi lì
wéi shí me qīng shān lǜ shuǐ shēng shēng bù xī
qiān yán wàn yǔ   huì chéng yī jù
yīn wéi yǒu nǐ   yīn wéi yǒu nǐ
qiān yán wàn yǔ   huì chéng yī jù
yīn wéi yǒu nǐ   yīn wéi yǒu nǐ
qiān yán wàn yǔ   huì chéng yī jù
yīn wéi yǒu nǐ   yīn wéi yǒu nǐ
qiān yán wàn yǔ   huì chéng yī jù
yīn wéi yǒu nǐ   yīn wéi yǒu nǐ

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.