• Words: Yi Ming
  • Music: Zhao Lin
  • Arranger: Dai Xiaofei

CHINESE

灼灼目光 森森剑芒

登临远望 云气方张

带甲百万 衣履铿锵

同声呼唤 尽作秦腔

谭维维:

记取昨夜风凉起看四野八荒

极目无边天地广

伤心岁岁伤心岁岁扰攘

演兵高原牧场饮马长江晚浪

传讯九州归一统

舞动六合舞动六合无恙

五百年裂土封疆

人间变幻兴亡

残垣痛定英雄泪

奋我弘毅自强

总我万里河山

吞吐风云气象

平天下 开新宇 功昭日月长

合唱:

披坚执锐 不可阻挡

混沌天下 肇始皇纲

克绍先烈 祖述炎黄

泱泱大国 铁血担当


PINYIN

ā
zhuó zhuó mù guāng   sēn sēn jiàn máng
dēng lín yuǎn wàng   yún qì fāng zhāng
dài jiǎ bǎi wàn   yī l锟斤拷 kēng qiāng
tóng shēng hū huàn   jìn zuò qín qiāng
ā
tán wéi wéi :
jì qǔ zuó yè fēng liáng qǐ kàn sì yě bā huāng
jí mù wú biān tiān dì guǎng
shāng xīn suì suì shāng xīn suì suì rǎo rǎng
yǎn bīng gāo yuán mù cháng yǐn mǎ cháng jiāng wǎn làng
chuán xùn jiǔ zhōu guī yī tǒng
wǔ dòng liù hé wǔ dòng liù hé wú yàng
wǔ bǎi nián liè tǔ fēng jiāng
rén jiān biàn huàn xīng wáng
cán yuán tòng dìng yīng xióng lèi
fèn wǒ hóng yì zì qiáng
zǒng wǒ wàn lǐ hé shān
tūn tǔ fēng yún qì xiàng
píng tiān xià   kāi xīn yǔ   gōng zhāo rì yuè cháng
hé chàng :
pī jiān zhí ruì   bù kě zǔ dǎng
hùn dùn tiān xià   zhào shǐ huáng gāng
kè shào xiān liè   zǔ shù yán huáng
yāng yāng dà guó   tiě xuè dān dāng
ā

 

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.