CHINESE


天气晴
或下雨
或多云
没关系
温暖的
寒冷的
都有你
先提醒
一滴滴
我听见
你呼应
一阵阵
的频率
我倾听
让每场大雨
温柔地降临
你不用担心
我陪你 wu oh
无论何时何地
我会守护你
每一个四季
同行
春天里
万物醒
感谢你
的预期
让温度
往上移
与爱人
去旅行
下一个
好天气
会如期
下一份
好心情
将来临
让每场大雨
温柔地降临
你不用担心
我陪你 wu oh
无论何时何地
我会守护你
每一个四季
同行
期待着风和日丽的天气
一路风景
如影随形
不再怕阴晴不定
因为你不可代替
让每场大雨
温柔地降临
你不用担心
我陪你 wu oh
无论何时何地
我会守护你
每一个四季
同行
天气晴
或下雨
或多云
没关系

PINYIN

tiānqì qíng
huò xià yǔ
huò duōyún
méiguānxì
wēnnuǎn de
hánlěng de
dōu yǒu nǐ
xiān tíxǐng
yīdī dī
wǒ tīngjiàn
nǐ hūyìng
yīzhèn zhèn
de pínlǜ
wǒ qīngtīng
ràng měi chǎng dàyǔ
wēnróu de jiànglín
nǐ bùyòng dānxīn
wǒ péi nǐ wu oh
wúlùn hé shí hé de
wǒ huì shǒuhù nǐ
měi yīgè sìjì
tóngxíng
chūntiān lǐ
wànwù xǐng
gǎnxiè nǐ
de yùqí
ràng wēndù
wǎng shàng yí
yǔ àirén
qù lǚxíng
xià yīgè
hǎo tiānqì
huì rúqí
xià yī fèn
hǎo xīnqíng
jiāng láilín
ràng měi chǎng dàyǔ
wēnróu de jiànglín
nǐ bùyòng dānxīn
wǒ péi nǐ wu oh
wúlùn hé shí hé de
wǒ huì shǒuhù nǐ
měi yīgè sìjì
tóngxíng
qídàizhuó fēng hé rì lì de tiānqì
yīlù fēngjǐng
rúyǐngsuíxíng
bù zài pà yīn qíng bùdìng
yīnwèi nǐ bùkě dàitì
ràng měi chǎng dàyǔ
wēnróu de jiànglín
nǐ bùyòng dānxīn
wǒ péi nǐ wu oh
wúlùn hé shí hé de
wǒ huì shǒuhù nǐ
měi yīgè sìjì
tóngxíng
tiānqì qíng
huò xià yǔ
huò duōyún
méiguānxì

 

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.