INFO

 • Drama Title: The Moon Brightens For You 明月曾照江东寒  
 • Origin: China
 • Release Date: 2020-Oct-06
 • Episodes: 36

SYNOPSIS

Adapted from Ding Mo's novel of the same name

"The Moon Brightens For You" tells about Lin Fang, known as the most beautiful young sir in the city, and presents himself as a sickly and frail playboy. Unbeknownst to most, he is actually out to exact vengeance for his clan, and is willing to sacrifice himself to bring the perpetrator to justice. This changes when he meets Zhan Qinghong, a quirky and earnest young girl who eventually becomes Master of the pugilistic world after undergoing various trials.


CAST

Main

 • Alan Yu as Lin Fang

        Dong Ze Chen as Lin Fang (young)

 • Fair Xing Fei as Zhan Qinghong

        Cai Ying Ying as Zhan Qinghong (young)

Support

 • Yalkun Merxat as Wen Yu
 • Ma Yue as Hua Tao
 • Kent Tong as Wang Dun
 • Zhang Kai Tai as Huo Yang
 • Ma Xi Er as Xiao Lan
 • Su Jian Quan as Xia Houying
 • Lan Man Yu as Wen Rou
 • Huang Hai Bing as Zhan Pozhan
 • Zhang Yan Yan as Su Qianhong
 • Chunyu Shan Shan as Zhong Buming
 • Yan Xiao as Feng Bufei
 • Zhang Xue Han as Yan Zhi
 • Zheng Fan Xing as Qiu An
 • Liu Bo Xiao as Gu Yue
 • Li Xin Ze as Gu Yan

         Ya Se as Gu Yan (young)

 • Mu Kai Kai as Ji Xiaoran
 • Qi Hang as Lu Ming
 • Xin Yu Xi as Fang Gu
 • Du Ya Fei as Zhou Bo
 • Chen Xuan Ming as Luo Wu
 • Sun Zhen Chen as Xuan Kai
 • Zou Zhao Long as Lin Xiaotian
 • Shen Qi as Gao Jianhua
 • He Xiang as Gu Qingshan
 • Zhang Jia Xi as Li Jia
 • Hou Meng Yao as Wan Qing
 • Guo Jun Ge as Dong Xue
 • Fa Zhi Yuan as Su Batian
 • Zhang Dian Lun as Bai Hu Sect Leader
 • Qi Zhi as Jian Ling
 • Zhang Bao Wen as Li Muzhong
 • Ye Zi as Li Muxi
 • Zhang Tong as Cao Yang
 • Yan Jie as Du Zeng
 • Liu Qian Cheng as Great General Xiao
 • Gao Zhan as Commander of Yan Army
 • Zhang Yin Long as Big Senior Brother
 • Zhang Yi Wen as Second Senior Brother
 • Feng Jun Jie as Fourth Senior Brother
 • Chen Li Wei as Sun Chuang
 • Hu Ding as Ma Hei
 • Liu Xin Hui as Senior Palace Maid
 • Chen Jia Yi as Palace Maid
 • Leng Hai Ming as Wen Qiao
 • Gu Bao Feng as Mister Yu
 • Yu Peng as Soldier
 • Zhou Hang as Soldier
 • Yang Jie as Soldier
 • Gao Ming as Soldier
 • Zhang Guang Yao as Soldier
 • Zhong Ming as Sect Leader Mou
 • Zhou Yan as Yuan Neng
 • Liu Zhan Kui as Bai Hu General
 • A Nuo as Bald Assassin
 • Teng Bao Cai as Storyteller
 • Li Chang An as Jun An Storyteller
 • Ge Jie as Jing Zhou Storyteller
 • Jia Shu Yi as Madame Wen
 • Li Chao as Xue Yun Fan
 • Gong Si Le as Gao Zifang
 • Yang Chao Wei as Zheng Zong
 • Feng Wu Sheng as Minister Xie
 • Wang Xin Fang as Secretary Cheng
 • Chen Zhi Yan as Lin Ruoqing
 • Xu Wei Luo as Wen Zijin

Trailer

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.