INFO

Drama Title: Eternal Love 三生三世十里桃花 /Ten Miles of Peach Blossoms 
Origin: China
Release Date:  2017
Episodes: 58

SYNOPSIS

After a devastating war, the immortal tribe paid a heavy price to seal the demon lord. 70000 years later, in an attempt to re-seal the demon lord who broke free, Bai Qian was sent to the mortal realm. In the mortal world, she meets Ye Hua and falls in love with him after forgetting about her life as a goddess. Ye Hua gifts her the name of Su Su. Su Jin, who is jealous of Ye Hua's love for Bai Qian, intentionally creates a series of misunderstanding between them and causes Bai Qian to lose her eyes. Thinking that Ye Hua has betrayed her, the devastated Bai Qian jumps off from the Zhu Xian Terrace. At her request, all her memories have been erased and she forgets Ye Hua. 300 years later, the two meet again as deities. Another lifetime another world, Ye Hua recognizes Bai Qian but the latter remains indifferent.


CAST

Main
 • Yang Mi as Bai Qian / Su Su / Si Yin (voiced by Ji Guan Lin)
 • Mark Chao as Ye Hua / Zhao Ge (voiced by Bian Jiang)

Support

Qing Qiu / Peach Blossoms Forest

 • Ken Chang as Zhe Yan (Phoenix Immortal) (voiced by Chen Hao)
 • Zhang Gong as Bai Zhi (Fox King) (voiced by Liu Cong)
 • Ma Rui as Fox Queen (voiced by Ren Yi Jie)
 • Leng Hai Ming as Bai Yi (Second son of Fox King. Feng Jiu's father)
 • Yu Meng Long as Bai Zhen (Fourth son of Fox King. Zhe Yan's bossom friend) (voiced by Yang Tian Xiang)
 • Dilireba as Bai Fengjiu (Nine-tailed red fox) (voiced by Qiao Shi Yu)
 • Zhang You Hao as Mi Gu (Tree spirit. Housekeeper of Qing Qiu) (voiced by Su Shang Qing)
 • An Yue Xi as Shao Xin (Snake spirit. Sang Ji's wife) (voiced by Xu Chang Fan)
 • Li En Sheng as Bi Fang (Immortal beast. Bai Zhen's mount)

Nine Heavens

 • Gao Wei Guang as Dong Hua (Emperor Lord) (voiced by Zhang Jie)
 • Jiang Kai as Heavenly Emperor (voiced by Tang Shui Yu)
 • Mou Feng Bin as Yang Cuo (First son of Heavenly Emperor. Ye Hua's father)
 • Liu Xiao Ye as Le Xu (Ye Hua's mother) (voiced by Zhang Ai)
 • Wang Ruo Lin as Sang Ji (Second son of Heavenly Emperor. Shao Xin's husband) (voiced by Ling Zhen He)
 • Li Dong Heng as Lian Song (Third son of Heavenly Emperor. Cheng Yu's love interest) (voiced by Zhao Yi)
 • Huang Meng Ying as Su Jin (Descendant of Su Jin Tribe. Ye Hua's side consort) (voiced by Yan Meng Meng)
 • Wu Yu Jue as teen Su Jin
 • Ling Cen as young Su Jin
 • Zhang Yi Han as Ah Li (Bai Qian and Ye Hua's son)
 • Wang Xiao as Si Ming (Lord of Dipper of South. Dong Hua's subordinate) (voiced by Wang Xiao)
 • Wang Ting as Cheng Yu (Lian Song's love interest) (voiced by Chu Jun)
 • Liu Mei Lin as Zhi Yue (Immortal of Fangxu Mountains. Dong Hua's cousin) (voiced by Zhang Xue Ling)
 • Yang An Qi as Nai Nai (Bai Qian's personal attendant) (voiced by Xu Jia Qi)
 • Zhang Ran Yi as Xin Nu (Su Jin's personal attendant)
 • Yu Wen Tao as Tian Shu (Ye Hua's subordinate) (voiced by Qi Si Jia)
 • Yu Xuan Hong Hao as Jia Yun (Ye Hua's subordinate) (voiced by Zhang Xin Yu)
 • Li Xin Yi as Yao Guang (High Goddess) (voiced by Zhang Ai)
 • Wang Bin as Lingbao Tianzun (Ye Hua's senior brother, disciple of Yuanshi Tianzun)
 • Zhao Yan Song as Father Immortal (Creator of Heaven and Earth)
 • Ye Xin Yu as Pu Hua Immortal
 • Zhao Xin Huan as Medicine King (voiced by Zhang Wei)
 • Li Dong as Earth God Immortal (voiced by Zhang Wei)

Ghost tribe

 • Lian Yi Ming as Qing Cang (Ghost Lord)
 • Du Jun Ze as Li Yuan (First prince of Ghost tribe)
 • Zhang Bin Bin as Li Jing (Second prince of Ghost tribe, later Ghost Lord) (voiced by Zhang Bin Bin)
 • Zhu Xu Dan as Xuan Nv (Li Jing's wife, Bai Qian's childhood friend) (voiced by Qiu Qiu)
 • Dai Si as Yan Zhi (Princess of Ghost tribe. Zi Lan's love interest) (voiced by Bai Xue Cen)
 • Ren Tao (任滔) as Golden Lion Beast (Qing Cang's mount)
 • Huang Tian Qi as Fire Qilin (Li Jing's mount) (voiced by Huang Tian Qi)
 • Feng Xue Ya as Li Ying (Li Jing's daughter)

Kunlun Mountain

 • Mark Chao as Mo Yuan (God of War. Ye Hua's twin brother)
 • Lai Yi as Die Feng (Mo Yuan's senior disciple, Second prince of the Western Seas) (voiced by Wei Chao)
 • Song Hai Jie as 2nd senior brother
 • Zhang He as Ling Yu (Mo Yuan's ninth disciple) (voiced by Su Shang Qing)
 • Ni Li Te Long as 10th senior brother
 • Liu Rui Lin as Zi Lan (Mo Yuan's sixteenth disciple. Yan Zhi's love interest) (voiced by Lu Zhi Xing)

The Four Seas

 • Chen Ke Fan as Yuan Zhen (Sang Ji and Shao Xin's son) (voiced by Qian Wen Qing)
 • Fu Hua Feng as Die Yong (First prince of the Western Seas. Die Feng's brother)
 • Yu Zi Kuan as King of the Western Seas (voiced by Xuan Xiao Ming)
 • Li Hua Xin Yi as Queen of the Western Seas
 • Liu Gu Hao as King of the Eastern Seas
 • Wang Xiu Zhu as Miao Qing (Princess of the Eastern Seas) (voiced by Zhang Zhe)
 • He Wei (贺伟) as King of the Long Seas
 • Li Tong as Elder princess of the Long Seas
 • Jin Feng as Lu Xiu (Second princess of the Long Seas) (voiced by Li Shi Meng)
 • Sun Jiao Long as Leader of Merman Troops (voiced by Zhang Yao Han)
 • Yin Ze Qiang as Merman subordinate

Others

 • Du Xiu Jun as Fu Zi
 • Liu Xiao Wan as Rain immortal
 • Lin Mei Yan (林美艳) as Grape spirit
 • Zhang Fan as Grey wolf spirit
 • Liu Wei Min (刘卫民) as Squirrel spirit
 • Sun Li Yang (孔丽阳) as Pipa spirit
 • Wan Zi Ling (万紫玲) as Mushroom spirit
 • Yang Bing Xin (杨炳新) as Leaf spirit
 • Lu Mei Fang as Empress
 • Zhang Chao (张超) as Consort De
 • Liu Wei as Consort Xian
 • Chen Sai Sai as Sacred Lotus Maid (Consort Chen's personal attendant)
 • Guo Meng as Mr. Liu (Ye Hua's father in the mortal realm)
 • Gan Li Ying as Xuan Nu's mother
 • Hou Rui Xiang as young warrior
 • Meng Xiang Liang as Reverend
 • Mei Han as Nun
 • Lu Xu (芦旭) as Eunuch
 • Zhang Wen Jun as Bully
 • Yao Xiao Bao as Bully
 • Yu Zhi Mei (俞志梅) as Grandma
 • Zhang Xin Rong (张辛荣) as Heavenly soldier
 • Tian Na as Yao Guang's subordinate
 • Wang Dong Hong (王冬红) as Yao Guang's subordinate
 • Sui Xin Ran as Fairy
 • Shi Yue An Xin as child Ye Hua

 

 

 

 

Trailer

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.