Lyrics for: Young People Should Love Their Country 年轻人要热爱祖国 Nian Qing Ren Yao Re Ai Zu Gu 

wǒ ài zhe yún yún zhòng shēng 
我 爱 着  芸  芸  众    生    
ài jiǔ zhōu měi yí cùn 
爱 九  州   每  一 寸  
wú shù zhuàng liè huàn lái de píng děng 
无 数  壮     烈  换   来  的 平   等   
wǒ yǒu yí duàn xún cháng rén shēng 
我 有  一 段   寻  常    人  生    
suì yuè fēn chéng 
岁  月  纷  呈    
duì bǐ fù zhòng qián xíng de tā men 
对  比 负 重    前   行   的 他 们  
bǐ shí zhàn mǎ fù yì shēng 
彼 时  战   马 付 一 生    
jī gǔ xiāo xiāo rào yí zuò qīng fén 
击 鼓 萧   萧   绕  一 座  青   坟  
ér jīn jiàng shì ruò xī zhēng 
而 今  将    士  若  西 征    
cāng máng lǐ yì bù cén guò jiā mén 
苍   茫   里 亦 不 曾  过  家  门  
cóng lái shì xiàn shì ān wěn 
从   来  是  现   世  安 稳  
nán wàng jiàn bèi hòu fēn luàn héng gèn 
难  望   见   背  后  纷  乱   横   亘  
dàn jiè yì bēi qīng jiǔ 
但  借  一 杯  清   酒  
zuì lǐ tiǎo dēng   jìng cāng shēng 
醉  里 挑   灯     敬   苍   生    
guǐ suì qǐ   gǎi chén hūn 
鬼  祟  起   改  晨   昏  
rě lái bàn juǎn hóng qí jiàng fēi shēng 
惹 来  半  卷   红   旗 降    非  升    
shuí nù chì   shào nián rén 
谁   怒 斥    少   年   人  
wàng fǎn wàng xíng dàn bù néng wàng běn 
忘   反  忘   形   但  不 能   忘   本  
wǒ ài zhè tiě gǔ zhēng zhēng 
我 爱 这  铁  骨 铮    铮    
ài tā bú miè de hún 
爱 他 不 灭  的 魂  
hé pī fā yīng guàn cóng lái wú shēng 
和 披 发 缨   冠   从   来  无 声    
wǒ shì shì jiān miáo xiǎo wēi chén 
我 是  世  间   渺   小   微  尘   
què yě rè chén 
却  也 热 忱   
gān zuò tā wú míng de fú zuǒ chén 
甘  做  他 无 名   的 辅 佐  臣   
bǐ mò xià   yì hé rén 
笔 墨 下    义 和 仁  
xiě lái jìn shì cāng jié de zì wén 
写  来  尽  是  仓   颉  的 字 文  
rén hǎi zhōng   fú huò chén 
人  海  中      浮 或  沉   
zuì bù gǎn wàng shì luò yè guī gēn 
最  不 敢  忘   是  落  叶 归  根  
lǎo yí bèi wàng gù xiāng míng yuè cháo shēng 
老  一 辈  望   故 乡    明   月  潮   生    
xiǎo ér sūn dāng yǐ rè xuè zhào kūn lún 
小   儿 孙  当   以 热 血  照   昆  仑  
guǐ suì qǐ   gǎi chén hūn 
鬼  祟  起   改  晨   昏  
rě lái bàn juǎn hóng qí jiàng fēi shēng 
惹 来  半  卷   红   旗 降    非  升    
shuí nù chì   shào nián rén 
谁   怒 斥    少   年   人  
wàng fǎn wàng xíng dàn bù néng wàng běn 
忘   反  忘   形   但  不 能   忘   本  
bǐ mò xià   yì hé rén 
笔 墨 下    义 和 仁  
xiě lái jìn shì cāng jié de zì wén 
写  来  尽  是  仓   颉  的 字 文  
rén hǎi zhōng   fú huò chén 
人  海  中      浮 或  沉   
zuì bù gǎn wàng shì luò yè guī gēn 
最  不 敢  忘   是  落  叶 归  根  
ér rú jīn   shān hé shèng 
而 如 今    山   河 盛    
hào qì gān dǎn xīn zhōng gāi cháng cún 
浩  气 肝  胆  心  中    该  长    存  
cǐ qián lù   jūn mò wèn 
此 前   路   君  莫 问  
cóng lái zhì jié líng yún shì wǒ men 
从   来  志  节  凌   云  是  我 们  

 

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.