Lyrics for: China In One Thousand Ci Yi Qian Nian 瓷意千年

 

zhí yǒu yǐng zi : 
只  有  影   子 : 
kōng shān yān yǔ méng lóng 
空   山   烟  雨 朦   胧   
zhǐ sǎn yūn rǎn le qīng tóng 
纸  伞  晕  染  了 青   瞳   
tiān jìn wǎn qíng xiè hòu 
天   近  晚  晴   邂  逅  
zài shì jiān chū mèng xiāng féng 
在  世  间   初  梦   相    逢   
yún の qì : 
云  の 泣 : 
cuì sè qiān fēng 
翠  色 千   峰   
yuè ní yù líng lóng 
越  泥 玉 玲   珑   
chén shù chuán   wáng sūn zuì 
臣   庶  传      王   孙  醉  
zèng yì zhé qīng fēng 
赠   一 折  清   风   
fēng míng jiǒng jūn : 
封   茗   囧    菌  : 
xuě luò gū chéng jīng hóng 
雪  落  孤 城    惊   鸿   
nèn hé hán lù sì yáo gōng 
嫩  荷 涵  露 似 瑶  宫   
zhù jī shān shuǐ miào kōng 
箸  击 山   水   妙   空   
wén lián dòng yì huò xīn dòng 
闻  莲   动   亦 或  心  动    
Hita : 
kuà yuè guò suì yuè shān hé 
跨  越  过  岁  月  山   河 
jiān chéng xiāng sòng 
兼   程    相    送   
yǔ nǐ fēng qíng wàn zhǒng 
予 你 风   情   万  种    
zhí yǒu yǐng zi + yún の qì : 
只  有  影   子 + 云  の 泣 : 
shǎng guò dēng huǒ lán shān chù 
赏    过  灯   火  阑  珊   处  
qīng wǔ màn   xìng huā yǎn 
轻   舞 慢    杏   花  眼  
yín guò táng cí sān bǎi piān 
吟  过  唐   词 三  百  篇   
qiān kè fù   gòng chán juān 
迁   客 赴   共   婵   娟   
fēng míng jiǒng jūn +Hita : 
封   茗   囧    菌  +Hita : 
pū zhǐ tí xiě   xiāng dé yǒng nián 
铺 纸  提 写    香    得 永   年   
chūn qiū huàn lái   hóng ní yì diǎn 
春   秋  换   来    红   泥 一 点   
zhí yǒu yǐng zi +Hita : 
只  有  影   子 +Hita : 
táo shě diāo huā sù shǒu xiān 
陶  舍  雕   花  素 手   纤   
shuǐ zhōng lián   xīn xiāng chuán 
水   中    莲     馨  香    传    
yún の qì + fēng míng jiǒng jūn : 
云  の 泣 + 封   茗   囧    菌  : 
yí cùn xiāng sī fù kāi xuān 
一 寸  相    思 复 开  轩   
yú jiā huǒ   zhào bù mián 
渔 家  火    照   不 眠   
zhí yǒu yǐng zi + yún の qì + fēng míng jiǒng jūn +Hita : 
只  有  影   子 + 云  の 泣 + 封   茗   囧    菌  +Hita : 
dài yǎn chū jiàn 
黛  眼  初  见   
qīng fēng yǒu qíng tuō fù qín xián 
清   风   有  情   托  付 琴  弦   
zú yīn : 
足 音  : 
bīn fēn luò mǎn chūn yuán táo 
缤  纷  落  满  春   源   桃  
mò shàng zǎo   zhī duō shǎo 
陌 上    早    知  多  少   
yáng liǔ wài xiāng lǐ gē yáo 
杨   柳  外  乡    俚 歌 谣  
lín zhōng niǎo   xiàng yún xiāo 
林  中    鸟     向    云  霄   
yǔ dǎ bā jiāo   fēng shēng qīng qiǎo 
雨 打 芭 蕉     风   声    轻   巧   
shuí jiā shēng xiāo   gē jìn yáo tiǎo 
谁   家  笙    箫     歌 尽  窈  窕   
tā yòu cáng zài   nǎ zuò jiā yáo 
她 又  藏   在    哪 座  家  窑  
chuī yān wú rén gǎn jīng rǎo 
炊   烟  无 人  敢  惊   扰  
mǎ ér pǎo   yú ér yáo 
马 儿 跑    鱼 儿 摇  
shì wài sān liǎng zuì jīn xiāo 
世  外  三  两    醉  今  宵   
dān zhōng tiāo   huà lǐ qiáo 
担  中    挑     画  里 瞧   
qiān gǔ nán miáo 
千   古 难  描   
zhěn qīng shí míng yuè sōng jiān zhào 
枕   青   石  明   月  松   间   照   
yān huā lǐ xiào xié lǎo xié lǎo 
烟  花  里 笑   偕  老  偕  老  
      ā  jié : 
Aki 阿 杰  : 
yù hú chūn jiāng hè sòng 
玉 壶 春   江    贺 送   
yáo cáng lóng quán jìng bái shǒu 
窑  藏   龙   泉   敬   白  首   
sù yì hún rán tiān chéng 
素 意 浑  然  天   成    
diāo juǎn lián xī fēng xiāo shòu 
雕   卷   帘   西 风   消   瘦   
zhào fāng jìng : 
赵   方   婧   : 
zhì bǐ jiāng liú   shuǐ mò zuò xīng xiù 
掷  笔 江    流    水   墨 作  星   宿  
bǎi huā xiù   yàn fāng dòu 
百  花  嗅    艳  芳   斗  
zì tiān wéi bù xiǔ 
自 添   为  不 朽  
xuán shāng : 
玄   觞    : 
xiáng ruì qí tiān lái shòu 
祥    瑞  齐 天   来  寿   
bàn xíng zhōu yuān yāng tóng yóu 
伴  行   舟   鸳   鸯   同   游  
xiù sè bù rǎn tōng tòu 
秀  色 不 染  通   透  
zài gōu lè xíng yún dàn chóu 
再  勾  勒 行   云  淡  愁   
wáng zǐ yù : 
王   梓 钰 : 
jiàng xīn jiè shān shuǐ chán zhī 
匠    心  借  山   水   缠   枝  
huì rù báo yòu 
绘  入 薄  釉  
gōu huà rě fēng liú 
勾  画  惹 风   流  
Aki ā  jié + zhào fāng jìng : 
Aki 阿 杰  + 赵   方   婧   : 
shǎng guò dēng huǒ lán shān chù 
赏    过  灯   火  阑  珊   处  
qīng wǔ màn   xìng huā yǎn 
轻   舞 慢    杏   花  眼  
zhí yǒu yǐng zi + zhào fāng jìng : 
只  有  影   子 + 赵   方   婧   : 
yín guò táng cí sān bǎi piān 
吟  过  唐   词 三  百  篇   
qiān kè fù   gòng chán juān 
迁   客 赴   共   婵   娟   
xuán shāng + wáng zǐ yù : 
玄   觞    + 王   梓 钰 : 
pū zhǐ tí xiě   xiāng dé yǒng nián 
铺 纸  提 写    香    得 永   年   
chūn qiū huàn lái   hóng ní yì diǎn 
春   秋  换   来    红   泥 一 点   
      ā  jié + wáng zǐ yù : 
Aki 阿 杰  + 王   梓 钰 : 
táo shě diāo huā sù shǒu xiān 
陶  舍  雕   花  素 手   纤   
shuǐ zhōng lián   xīn xiāng chuán 
水   中    莲     馨  香    传    
zhào fāng jìng + xuán shāng : 
赵   方   婧   + 玄   觞    : 
yí cùn xiāng sī fù kāi xuān 
一 寸  相    思 复 开  轩   
yú jiā huǒ   zhào bù mián 
渔 家  火    照   不 眠   
      ā  jié + zhào fāng jìng + xuán shāng + wáng zǐ yù : 
Aki 阿 杰  + 赵   方   婧   + 玄   觞    + 王   梓 钰 : 
dài yǎn chū jiàn 
黛  眼  初  见   
qīng fēng yǒu qíng tuō fù qín xián 
清   风   有  情   托  付 琴  弦   
zhí yǒu yǐng zi + yún の qì + fēng míng jiǒng jūn +Hita : 
只  有  影   子 + 云  の 泣 + 封   茗   囧    菌  +Hita : 
sōng shēng yún yǐng zì hú tiān 
松   声    云  影   自 壶 天   
dān qīng juǎn   jiǔ qǔ quán 
丹  青   卷     九  曲 泉   
diāo lóng miáo fèng bié rén jiān 
雕   龙   描   凤   别  人  间   
wàn bān jiē   qīng shān xié 
万  般  皆    青   山   携  
zhí yǒu yǐng zi + fēng míng jiǒng jūn : 
只  有  影   子 + 封   茗   囧    菌  : 
yòu zhàn yī lián   dāo xiāo yuán yuè 
釉  蘸   漪 涟     刀  销   圆   月  
yún の qì
云  の 泣 +Hita : 
shān shuǐ dài zhú   bǎi huā jìn xiàn 
山   水   带  竹    百  花  尽  现   
        ā  jié + zhào fāng jìng + xuán shāng + wáng zǐ yù : 
Aki 阿 杰  + 赵   方   婧   + 玄   觞    + 王   梓 钰 : 
wò tīng jiāng chéng yí yè xuě 
卧 听   江    城    一 夜 雪  
qiě yín zhuó   sī huá nián 
且  吟  酌     思 华  年   
xì jiǎo mò xiāng rù jūn lóng 
细 搅   墨 香    入 筠  笼   
kōng zūn qián   rào lǜ yān 
空   樽  前     绕  绿 烟  
hé : 
合 : 
lán hú xiāng mián 
兰  斛 香    眠   
bǎ zhǎn jìng xiè shèng shì qiān nián 
把 盏   敬   谢  盛    世  千   年   
zhí yǒu yǐng zi + yún の qì : 
只  有  影   子 + 云  の 泣 : 
piāo mò nòng yán   cāng sāng tiān 
缥   沫 弄   颜    沧   桑   添   
fēng míng jiǒng jūn +Hita : 
封   茗   囧    菌  +Hita : 
yǔ guò tiān qīng   shēn xiàng xié 
雨 过  天   青     深   巷    斜  
Aki ā  jié + zhào fāng jìng : 
Aki 阿 杰  + 赵   方   婧   : 
zhī yīn wén xián   fēng yuè wú biān 
知  音  闻  弦     风   月  无 边   
xuán shāng + wáng zǐ yù : 
玄   觞    + 王   梓 钰 : 
shì dài xiāng chuán jìng mì rén jiān 
世  代  相    传    静   谧 人  间   
cí yì qiān nián 
瓷 意 千   年   

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.