• Lyricist 词:郭敬明
  • Composer 曲:情桑
  • Arranger 编曲:孔潇一
  • 完美青春OST

All:

天地洪荒 谁情深一往

情愿 将岁月封藏 饮尽寒霜

弓弦响 画阴阳 长生如梦一场

君心如鹤 明月染芬芳

马嘉祺:

长街 灯火阑珊摇曳

雪夜 耳边生死诀别

热血 更比红日炽烈

刘耀文:

看人间悲欢 肆虐 爱恨潦草书写

丁程鑫:

黑瞳 捉影捕风

引弓 惊鸿入梦

折扇 画不尽这 人间

张真源:

情深缘浅 爱恨酿作悲欢

宋亚轩:

月落平湖 寒霜满天 山外山

身披风雪 诀别 手握晴雅 之约

贺峻霖:

惊鸿一面 人生若只如初见

张真源/贺峻霖:

生 死 并 肩

严浩翔:

手握阴阳 斩魑魅魍魉

身边 有笛声悠扬 森罗万象

刘耀文:

风雷疾响 破天狼

斩不断 七情六欲的爱恨痴狂

丁程鑫:

天地洪荒 谁情深一往

情愿 将岁月封藏 饮尽寒霜

张真源:

弓弦响 画阴阳 长生如梦一场

All:

君心如鹤 明月染芬芳

马嘉祺:

月落平湖 寒霜满天 山外山

身披风雪 诀别 手握晴雅 之约

宋亚轩:

惊鸿一面 人生若只 如初见

马嘉祺/宋亚轩:

生 死 并 肩

宋亚轩/严浩翔/贺峻霖:

手握阴阳 斩魑魅魍魉

身边 有笛声悠扬 森罗万象

马嘉祺/丁程鑫/刘耀文/张真源:

风雷疾响 破天狼

斩不断 七情六欲的爱恨痴狂

All:

天地洪荒 谁情深一往

情愿 将岁月封藏 饮尽寒霜

弓弦响 画阴阳 长生如 梦一场

君心如鹤 明月染芬芳


PINYIN

All :
tiān dì hóng huāng   shuí qíng shēn yī wǎng
qíng yuàn   jiāng suì yuè fēng cáng   yǐn jìn hán shuāng
gōng xián xiǎng   huà yīn yáng   cháng shēng rú mèng yī cháng
jūn xīn rú hè   míng yuè rǎn fēn fāng
mǎ jiā qí :
cháng jiē   dēng huǒ lán shān yáo yè
xuě yè   ěr biān shēng sǐ jué bié
rè xuè   gēng bǐ hóng rì chì liè
liú yào wén :
kàn rén jiān bēi huān   sì n锟斤拷è   ài hèn lǎo cǎo shū xiě
dīng chéng xīn :
hēi tóng   zhuō yǐng bǔ fēng
yǐn gōng   jīng hóng rù mèng
zhē shàn   huà bù jìn zhè   rén jiān
zhāng zhēn yuán :
qíng shēn yuán qiǎn   ài hèn niàng zuò bēi huān
sòng yà xuān :
yuè luò píng hú   hán shuāng mǎn tiān   shān wài shān
shēn pī fēng xuě   jué bié   shǒu wò qíng yǎ   zhī yuē
hè jùn lín :
jīng hóng yī miàn   rén shēng ruò zhī rú chū jiàn
zhāng zhēn yuán / hè jùn lín :
shēng   sǐ   bìng   jiān
yán hào xiáng :
shǒu wò yīn yáng   zhǎn chī mèi wǎng liǎng
shēn biān   yǒu dí shēng yōu yáng   sēn luó wàn xiàng
liú yào wén :
fēng léi jí xiǎng   pò tiān láng
zhǎn bù duàn   qī qíng liù yù dí ài hèn chī kuáng
dīng chéng xīn :
tiān dì hóng huāng   shuí qíng shēn yī wǎng
qíng yuàn   jiāng suì yuè fēng cáng   yǐn jìn hán shuāng
zhāng zhēn yuán :
gōng xián xiǎng   huà yīn yáng   cháng shēng rú mèng yī cháng
All :
jūn xīn rú hè   míng yuè rǎn fēn fāng
mǎ jiā qí :
yuè luò píng hú   hán shuāng mǎn tiān   shān wài shān
shēn pī fēng xuě   jué bié   shǒu wò qíng yǎ   zhī yuē
sòng yà xuān :
jīng hóng yī miàn   rén shēng ruò zhī   rú chū jiàn
mǎ jiā qí / sòng yà xuān :
shēng   sǐ   bìng   jiān
sòng yà xuān / yán hào xiáng / hè jùn lín :
shǒu wò yīn yáng   zhǎn chī mèi wǎng liǎng
shēn biān   yǒu dí shēng yōu yáng   sēn luó wàn xiàng
mǎ jiā qí / dīng chéng xīn / liú yào wén / zhāng zhēn yuán :
fēng léi jí xiǎng   pò tiān láng
zhǎn bù duàn   qī qíng liù yù dí ài hèn chī kuáng
All :
tiān dì hóng huāng   shuí qíng shēn yī wǎng
qíng yuàn   jiāng suì yuè fēng cáng   yǐn jìn hán shuāng
gōng xián xiǎng   huà yīn yáng   cháng shēng rú   mèng yī cháng
jūn xīn rú hè   míng yuè rǎn fēn fāng

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.