Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

 

打开手机 今天周几 看看讯息
da kai shou ji  jin tian zhou ji  kan kan xun xi

Turn on your phone to check the messages

热搜排名 雷达开启 又有好戏

re sou pai ming  lei da kai qi  you you hao xi

Hot search ranking. Radar is on.

谁的造型 谁的恋情 事并不关己

shui de zao xing  shui de lian qing  shi bing bu guan ji

Whose look? Whose romance? It’s none of your business.

只想打字 练练语气 顺便扔垃圾

zhi xiang da zi  lian lian yu qi  shun bian reng la ji

I just want to type, practice my tone, and take out the trash.

Right now

别对我指手画脚
bie dui wo zhi shou hua jiao

Don’t tell me what to do

Shut up

炫耀自己多糟糕

xuan yao zi ji duo zao gao

Showing off how bad you are

Watch out

 

屏幕后面

ping mu hou mian

Behind the screen

只有颠倒是非那一招

zhi you dian dao shi fei na yi zhao

There’s only one way to reverse right and wrong

Right now

 

碎碎念我太无聊

sui sui nian wo tai wu liao

I’m too bored to talk about it

Shut up

Nobody cares 我知道

Nobody cares wo zhi dao

Nobody cares I know

Watch out

谢谢关照

xie xie guan zhao

Thank you for your attention.

我当然会吃饱饱

wo dang ran hui chi bao bao

Of course I’ll eat my fill

Just like a dumb dumb bomb

You will get nothing from me
 

玩个游戏 断章取义 捕风捉影 不在意

wan ge you xi  duan zhang qu yi  bu feng zhuo ying  bu zai yi

Play a game, take it out of context, catch it out of context, don’t care.

Break it like a dumb dumb bomb

太无聊 这把戏

tai wu liao  zhe ba xi

It’s boring, this game

都不过 平平仄仄

dou bu guo  ping ping ze ze

It’s all just… flat and narrow

形同虚设 轻易就击毙

xing tong xu she  qing yi jiu ji bi

It’s all just a game, it’s easy to kill

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

 

空气吵闹 无处可逃 我的骄傲

kong qi chao nao  wu chu ke tao  wo de jiao ao

The air is noisy There’s no place to run My pride

别想阻挠 我只想要 向前奔跑

bie xiang zu nao  wo zhi xiang yao  xiang qian ben pao
Don’t try to get in the way I just want to run forward

穿哪一种外套 我不需要讨好

chuan na yi zhong wai tao  wo bu xu yao tao hao

I don’t need to look good in any kind of jacket

你喜不喜欢 我的模样 总有人欣赏

ni xi bu xi huan  wo de mo yang  zong you ren xin shang

Do you like the way I look? There’s always someone who appreciates it

Right now

 

别对我指手画脚

bie dui wo zhi shou hua jiao

Don’t tell me what to do

Shut up

炫耀自己多糟糕

xuan yao zi ji duo zao gao

Showing off how bad I am

Watch out

 

屏幕后面

ping mu hou mian

Behind the screen

只有颠倒是非那一招

zhi you dian dao shi fei na yi zhao

There’s only one way to reverse right and wrong

Right now

 

碎碎念我太无聊

sui sui nian wo tai wu liao

I’m too bored to talk about it
Shut up

Nobody cares 我知道

Nobody cares wo zhi dao

Nobody cares I know

Watch out

替你mute 掉这虚伪的口哨

ti ni mute diao zhe xu wei de kou shao

Mute this hypocritical whistle for you

Just like a dumb dumb bomb

You will get nothing from me

 

玩个游戏 断章取义 捕风捉影 不在意

wan ge you xi  duan zhang qu yi  bu feng zhuo ying  bu zai yi

Play a game, take it out of context, catch it out of context, don’t care.

Break it like a dumb dumb bomb

太无聊 这把戏

tai wu liao  zhe ba xi

It’s boring, this game

都不过 平平仄仄

dou bu guo  ping ping ze ze
It’s all just… flat and narrow

形同虚设 轻易就击毙

xing tong xu she  qing yi jiu ji bi

It’s all just a game, it’s easy to kill

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb
Dumb dumb bomb

 

谁的话题 谁的相机 谁看得清

shui de hua ti  shui de xiang ji  shui kan de qing

Who’s the topic Who’s the camera Who can see

戴上面具 收起怪癖 谁画的皮

dai shang mian ju  shou qi guai pi  shui hua de pi

Put on the mask, put away the quirks, who painted the skin

他们尽情演戏 反正我不关心

ta men jin qing yan xi  fan zheng wo bu guan xin

They can act all they want, but I don’t care

大道理不想听 只要拥有自己

da dao li bu xiang ting  zhi yao yong you zi ji

I don’t want to hear the big truth, just own myself

Just like a dumb dumb bomb

You get nothing from me

 

玩个游戏 断章取义 捕风捉影 不在意

wan ge you xi  duan zhang qu yi  bu feng zhuo ying  bu zai yi

Play a game, take it out of context, catch it out of context, don’t care.

Break it like a dumb dumb bomb

太无聊 这把戏

tai wu liao  zhe ba xi

It’s boring, this game

都不过 平平仄仄

dou bu guo  ping ping ze ze

It’s all just… flat and narrow

形同虚设 轻易就击毙

xing tong xu she  qing yi jiu ji bi

It’s all just a game, it’s easy to kill

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Dumb dumb bomb

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.